De sataniske Vers

Sataniske vers i Det nye Testamente

230 mer eller mindre ukristelige, amoralske, antikverede, utopiske, makabre, morbide, fascistiske, marxistiske, terroristiske og sataniske vers i Det Nye Testamente gengives ikke for at genere nogen, men for at perspektivere det lige så ensidige billede af islam, som Tidehverv / Dansk Folkeparti ruller frem.

Mere velkendt er unægtelig begrebet de sataniske vers i forbindelse med islam, og især siden den indisk-britiske forfatter Salman Rushdie i 1988 udgav en roman med samme navn. Baggrunden for disse islamiske sataniske vers er, at Muhammed ville opnå et kompromis med sine modstandere og derfor reciterede en åbenbaring, han havde modtaget. Den gik ud på, at det var legitimt at bede tre gudinder i Mekka gå i forbøn hos Gud. Senere blev det åbenbaret for Muhammed, at versene var indgivet ham af Satan og ikke af Gud, og de blev derfor skiftet ud med en åbenbaring, der ikke kompromitterede det monoteistiske budskab med tanken om, at Gud skulle have børn og tilmed døtre.

Men kristendommens sataniske vers drejer sig om noget ganske andet end de islamiske sataniske vers.


Hvor kristendommen hersker, der har sagen at gøre med kærlighed til de ting, man har kær. Hvor islam hersker, er det derimod den højere selvretfærdighed, der rent logisk ender ud i et altædende had og en uhyggelig trang til at udrydde andre mennesker.
Søren Krarup i Berlingske Tidende, 2. februar 2005

Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.
Søren Krarup i Dansk kultur, 1993


Det Nye Testamentes mest sataniske vers

Da han var blevet alene med sine ledsagere og de tolv, spurgte de ham om lignelserne. Og han svarede dem: ”Til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser, for at de skal se og se, men intet forstå, de skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse.”
Markusevangeliet, kap. 4, vers 10-12


Dommedag og sataniske vers
Hieronymus Bosch: Dommedag – men vil de sataniske vers indgå i domsgrundlaget?

Flere sataniske vers

Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel.

Lukasevangeliet, kap. 14, vers 26

Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv.

Johannesevangeliet, kap. 12, vers 25

Sandelig siger jeg jer: Nogle af dem, der står her, skal ikke smage døden, før de ser, at Guds rige er kommet i magt og vælde.

Markusevangeliet, kap. 9, vers 1

Det er straffens dage, da alt det, som står skrevet, skal gå i opfyldelse. Ve dem, der skal føde, og dem, der giver bryst i de dage. For der skal komme stor nød over landet og vrede over dette folk. De skal falde for skarpe sværd og blive ført bort til alle hedningefolk som fanger, og Jerusalem skal nedtrampes af hedninger, indtil hedningernes tider er til ende. Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed.

Lukasevangeliet, kap. 21, vers 22-27

Utugt og al slags urenhed og griskhed må end ikke nævnes iblandt jer; det sømmer sig ikke for hellige.

Paulus’ Brev til Efeserne, kap. 5, vers 3

Det er retfærdigt for Gud at gengælde dem, der volder jer trængsel, med trængsel, og at gengælde jer, der lider trængsel, med lindring sammen med os, når Herren Jesus, fulgt af sine mægtige engle, åbenbares fra himlen med flammende ild og bringer straf over dem, der ikke kender Gud og ikke er lydige mod evangeliet om vor Herre Jesus. De skal straffes med evig undergang.

Paulus’ Andet Brev til Thessalonikerne, kap. 1, vers 6-9

Enhver, der ikke adlyder denne profet, skal udryddes fra folket.

Apostlenes Gerninger, kap. 3, vers 23

Mine fjender dér, som ikke vil have mig til konge, før dem herhen og hug dem ned for mine øjne.

Lukasevangeliet, kap. 19, vers 27

Vore kampvåben er ikke verdslige, men mægtige for Gud til at bryde fæstningsværker ned. Vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud, vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus, og vi er rede til at straffe enhver ulydighed, når lydigheden hos jer først har sejret.

Paulus’ Andet Brev til Korintherne, kap. 10, vers 4-6

Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd. Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor.

Matthæusevangeliet, kap. 10, vers 34-35

Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd.

Matthæusevangeliet, kap. 10, vers 37-38

Hvis nogen ikke elsker Herren, være han forbandet!

Paulus’ Første Brev til Korintherne, kap. 16, vers 22

På den tid kom nogle og fortalte ham om de galilæere, hvis blod Pilatus havde blandet med blodet fra deres offerdyr. Og han sagde til dem: ”Mener I, at de var større syndere end alle andre galilæere, siden det gik dem sådan? Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de. Eller de atten, som tårnet i Siloa styrtede ned over og dræbte – mener I, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem? Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de.”

Lukasevangeliet, kap. 13, vers 1-5

Enhver, som har forladt hjem eller brødre eller søstre eller far eller mor eller børn eller marker for mit navns skyld, får det hundreddobbelt igen og arver evigt liv.

Matthæusevangeliet, kap. 19, vers 29

Den, der ikke har et sværd, skal sælge sin kappe og købe sig et.

Lukasevangeliet, kap. 22, vers 36

Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i Helvede.

Matthæusevangeliet, kap. 10, vers 28

Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel og derefter ikke er i stand til at gøre mere. Jeg vil vise jer, hvem I skal frygte: Frygt ham, som efter at have slået ihjel har magt til at kaste i Helvede. Ja, jeg siger jer: Ham skal I frygte.

Lukasevangeliet, kap. 12, vers 4-5

Enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig; for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end med, at hele dit legeme kastes i Helvede. Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig; for du er bedre tjent med at miste et af dine lemmer, end at hele dit legeme kommer i Helvede.

Matthæusevangeliet, kap. 5, vers 28-30

Ild er jeg kommet for at kaste på jorden, og hvor ville jeg ønske, at den allerede havde fænget.

Lukasevangeliet, kap. 12, vers 49

Solen står op og svider marken med sin glød, så dens blomster falder, og deres skønhed er forbi; sådan skal også den rige visne midt i sin foretagsomhed.

Jakobs Brev kap. 1, vers 11

Jeg så en stor hvid trone og ham, der sad på den. For hans ansigt måtte både jord og himmel flygte, og der var ingen plads til dem. Og jeg så de døde, både store og små, stå foran tronen, og bøger blev åbnet, og en anden bog blev åbnet, det er livets bog, og de døde blev dømt efter deres gerninger ifølge det, der stod skrevet i bøgerne. Og havet gav sine døde tilbage, og døden og dødsriget sine døde, og de blev dømt, enhver efter sine gerninger. Døden og dødsriget blev styrtet i ildsøen. Det er den anden død, ildsøen. Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen.

Johannes Åbenbaring, kap. 20, vers 11-15

Han har sin kasteskovl i hånden for at rydde sin tærskeplads og samle hveden i sin lade, men avnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes.

Lukasevangeliet, kap. 3, vers 17

Ligesom altså ukrudtet tages fra og brændes i ild, således skal det også gå ved verdens ende: Menneskesønnen skal sende sine engle, og fra hans rige skal de tage alt det væk, som fører til frafald, og alle dem, der begår lovbrud, og kaste dem i ovnen med ild. Dér skal der være gråd og tænderskæren.

Matthæusevangeliet, kap. 13, vers 40-42

Således skal det gå ved verdens ende: Englene skal gå ud og skille de onde fra de retfærdige og kaste dem i ovnen med ild. Dér skal der være gråd og tænderskæren.

Matthæusevangeliet, kap. 13, vers 49-50

Synes nogen, at han bringer skam over den unge pige, hvis hun bliver for gammel, og kan det ikke være anderledes, så skal han gøre, som han har besluttet. Dermed begår han ikke nogen synd.

Paulus’ Første Brev til Korintherne, kap. 7, vers 36

Den, der gifter sig med en fraskilt kvinde, begår ægteskabsbrud.

Matthæusevangeliet, kap. 5, vers 32

Som enke kan den regnes, der er mindst tres år gammel, har været én mands hustru og er kendt for gode gerninger … Men enker, som ikke har nået den alder, skal du afvise, for når de glemmer Kristus for sanselige lyster, vil de giftes og får så den dom, at de svigtede deres første tro; desuden lærer de lediggang ved at gå omkring i husene, og ikke bare det, men også at være snakkesalige, blande sig i ting, som ikke kommer dem ved, og sige ting, som ikke passer sig.

Paulus’ Første Brev til Timotheus, kap. 5, vers 9-13

Som i alle de helliges menigheder skal kvinderne tie stille i menighederne. De må ikke tale, men skal underordne sig, sådan som loven også siger. Men hvis de vil have noget at vide, skal de spørge deres mænd hjemme, for det sømmer sig ikke for en kvinde at tale i menigheden.

Paulus’ Første Brev til Korintherne, kap. 14, vers 34-35

Hustruer, I skal underordne jer under jeres mænd, som det sømmer sig i Herren.

Paulus’ Brev til Kolossenserne, kap. 3, vers 18

En mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved og sit legemes frelser. Ligesom kirken underordner sig under Kristus, sådan skal også I hustruer underordne jer under jeres mænd i alt.

Paulus’ Brev til Efeserne, kap. 5, vers 23-24

En kvinde skal lade sig belære i stilhed og underordne sig i alt; men at optræde som lærer tillader jeg ikke en kvinde, heller ikke at bestemme over sin mand; hun skal leve i stilhed. For Adam blev skabt først, derefter Eva, og det var ikke Adam, der blev forledt, men kvinden lod sig forlede og overtrådte budet.

Paulus’ Første Brev til Timotheus, kap. 2, vers 11-14

Vi påbyder jer, brødre, i Vor Herre Jesu Kristi navn at holde jer fra enhver broder, der lever et uordentligt liv og ikke holder sig til den overlevering, de modtog af os.

Paulus’ Andet Brev til Thessalonikerne, kap. 3, vers 6

Enhver, som bliver vred på sin broder, skal kendes skyldig af domstolen; den, der siger: Raka! [et aramæisk skældsord med hånlig betydning] til sin broder, skal kendes skyldig af Det store Råd; den, der siger: Tåbe! skal dømmes til Helvedes ild.

Matthæusevangeliet, kap. 5, vers 22

Enhver, som hader sin broder, er en morder.

Johannes’ Første Brev, kap. 3, vers 15

Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner; man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt.

Johannesevangeliet, kap. 15, vers 6

For ikke at tynge siden med endnu flere ukristelige, amoralske, antikverede, uto­piske, makabre, morbide, fascistiske, marxistiske, terroristiske og sataniske vers er de resterende flyt­tet til deres eget kabinet for sataniske vers – et klik væk.